Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

1.    Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω
διαγωνισμού για να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόμενοι:

Δ.16/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια
Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη
Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

2.    Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης
Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102,
7464105, 7464120.