Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ-ΑΑΥΕ-ΚΑΙ-ΔΥΓ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ-ΑΑΥΕ-ΚΑΙ-ΔΥΓ

Δ.30/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τoν Καθαρισμό
Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ (αριθμός συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 163390).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης
Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102,
7464105, 7464120.

 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Δ.30_22)