Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ.

 

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης
Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102,
7464105, 7464120.