Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 44/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ανακοινώνει την παρακάτω προκήρυξη με θέμα: Δ.44/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια
Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς κάλυψη
αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173662). Διαβάστε ΕΔΩ.