Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 45/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Μόνιτορ Ελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων για χρήση σε Περιβάλλον Μαγνητικού Τομογράφου για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 45/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Μόνιτορ Ελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων για χρήση σε Περιβάλλον Μαγνητικού Τομογράφου για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγος (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστης (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης
Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210-7464102, 7464105,
7464120.

 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ