Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 46/22 για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION HD MID του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 46/22 για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION HD MID του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Ανθσγός (Ο)
Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ)
Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ