Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 89/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 89/2022

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’
αρίθμ. 89/2022.

2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης
στο «army.gr».
6. ΑΔ_89 ΑΔΑ ΨΜΛΥ6-796 ΑΔΑΜ 22PROC010658047