Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 90/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 90/2022 424 ΓΣΝΕ

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’ Αριθ. 90/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα)

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 90/2022 (α/α ΑΔ_90 ΑΔΑ_ΨΙΝ76-9Γ2ΑΔΑΜ_22PROC010654834ΕΣΗΔΗΣ 161681), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα) CPV: 33652000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρω και ογδόντα λεπτά (108.946,8€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.