Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 91/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 91/2022 424 ΓΣΝΕ

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’ Αριθ. 91/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αναισθητικά)

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 91/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 161682), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης 6. ΑΔ_91 ΑΔΑ ΩΤΓΓ6-2ΦΘ ΑΔΑΜ 22PROC010655624προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αναισθητικά) CPV: 33661100-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρω και είκοσι λεπτά (94679,2€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.