Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 92/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 92/2022 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 92/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 161683), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης) CPV: 33651100-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρω και τριάντα δύο λεπτά (105016,32€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.