Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 93/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 93/2022 424 ΓΣΝΕ

6. ΑΔ_93 ΑΔΑ ΨΨ0Χ6-Ι1Δ ΑΔΑΜ 22PROC010655133Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 93/2022 (α/αΕΣΗΔΗΣ 161684), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης) CPV: 33651200-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρω (85224€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ