Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2022 424 ΓΣΝΕ

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’ Αριθ. 94/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης ΑΔ_94 ΑΔΑ_6Φ8Η6-ΟΩ0 ΑΔΑΜ_22PROC010656878Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό)

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 94/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 161685), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό) CPV: 33610000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσαςαξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρω και σαράντα δύο λεπτά (88146,42€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ