Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 95/2022 424 ΓΣΝΕ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 95/2022 424 ΓΣΝΕ

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’ Αριθ. 95/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος)

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 95/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 161686), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος) CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρω και εξήντα λεπτά (83273,6€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.