ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 6/ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 6/ 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων,

για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού – διπλής όψης » (CPV

42716120-5 ) (ΚΑΕ 914901Ν ),(τεμάχια 2 ), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

67.464,35 € προ Φ.Π.Α + 16.191,45 € (αξία Φ.Π.Α.) = 83.655,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%

(Ογδόντα Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Πέντε ευρώ και Ογδόντα λεπτά)