ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 132/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Πλήρωση θέσεως ειδικότητας βοηθού Ισοτόπων – Τεχνολόγου Ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, για ένα έτος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 132/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Πλήρωση θέσεως ειδικότητας βοηθού Ισοτόπων – Τεχνολόγου Ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, για ένα έτος»

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 132/2021, για την «Πλήρωση θέσεως ειδικότητας βοηθού Ισοτόπων – Τεχνολόγου Ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, για ένα έτος», CPV: 85140000-2, συνολικής
εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.