ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 133/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ανταλλακτικού (αντικατάσταση οθόνης live) για την επισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830 και Εργασίες συντήρησης και επισκευής του Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 133/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ανταλλακτικού (αντικατάσταση οθόνης live) για την επισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830 και Εργασίες συντήρησης και επισκευής του Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830»

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του
άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την «Προμήθεια ανταλλακτικού (αντικατάσταση οθόνης
live) για την επισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830 και
Εργασίες συντήρησης και επισκευής του Στεφανιογράφου Artis Zee
Floor s/n: 135830», CPV: 33124210-0, (4.681,00€ για την προμήθεια
ανταλλακτικού (αντικατάσταση οθόνης live) για την επισκευή Στεφανιογράφου
Artis Zee Floor s/n: 135830 και 595,20€ για τις εργασίες συντήρησης και
επισκευής του Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830), συνολικής
εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων
εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (5.276,20€),
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο