ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 135/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 135/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor»

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor», CPV: 33124000-5 , συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (61.950,40€), συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σχετικά Αρχεία: