ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 136/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εξωτερικά ενδύματα)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 136/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εξωτερικά ενδύματα)»

 

Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εξωτερικά ενδύματα)», CPV: 18200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

 

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και στο επισυναπτόμενο αρχείο.