ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 137/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Γάντια)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 137/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Γάντια)»

Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Γάντια)», CPV: 18424000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριώνχιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε λεπτομέρειες στο αρχείο.