ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 139/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Φορεία)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 139/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Φορεία)»

Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Φορεία)», CPV: 33192160-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (61.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε λεπτομέρειες στο αρχείο