ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 140/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 140/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών)»

Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα
παρακολούθησης των ασθενών)», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο