Διευκρινήσεις: Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νότια Κορέα

Επιμελητήριο Μεσσηνίας Τμήμα Μητρώου
Προς:
Embassy of Greece in Seoul

Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια κειμένου για την συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ με την Νότια Κορέα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι:

  1. το κείμενο που πρέπει να αναγράφεται στις δηλώσεις καταγωγής εμπεριέχεται μόνο στο τιμολόγιο και όχι στο πρότυπο συνοδευτικό έγγραφο της εξαγωγής;
  2. ο αριθμός εξαγωγής του εξαγωγέα που πρέπει να αναφέρεται στο συνοδευτικό κείμενο είναι ο κωδικός αριθμός εξαγωγέων αναγραφόμενος με GR;

 —–

Αθανάσιος Καραπέτσας – Σύμβουλος ΟΕΥ Α
Προς. Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Κοιν. ΥΠΕΞ Β1, Β5 και Β8 Δ/νσεις, Επιμελητήρια και Ενώσεις Επιχειρήσεων
Ε.Δ. κ. ΠρέσβηΘέμα: Εφαρμογή Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, επισημαίνουμε ότι οι εξαγωγείς μας, για να υπαχθούν στη συμφωνία ελευθέριου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας,  θα πιστοποιούν οι ίδιοι την προέλευση των προϊόντων τους. Αυτό μπορεί να γίνει πάνω στο τιμολόγιο, η πάνω σε κάποιο άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ή με ξεχωριστό έγγραφο ειδικά για το σκοπό αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως πάνω στο έγγραφο δήλωσης καταγωγής πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα εμπορεύματα, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωσή τους. Οι εξαγωγείς για να μπορούν να κάνουν αυτοπιστοποίηση καταγωγής των προϊόντων τους πρέπει να έχουν πάρει ειδική άδεια από τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας και να θεωρούνται αναγνωρισμένοι εξαγωγείς. Ο αριθμός της άδειας του τελωνείου πρέπει να αναγράφεται στο κείμενο της δήλωσης καταγωγής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι αξίας μέχρι 6000 ευρώ δεν απαιτείται ο εξαγωγέας να είναι αναγνωρισμένος. Η παρούσα απάντησή μας σε σχετικό ερώτημα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κοινοποιείται και σε άλλους φορείς για ενημέρωσή τους.

Υπογραμμίζουμε ότι οι δήλωση καταγωγής εκδίδεται από τον ίδιο των εξαγωγέα, ο οποίος δεν χρειάζεται να απευθύνεται στα Επιμελητήρια, αλλά μόνο στις τελωνειακές αρχές, μία μόνο φορά για την απόκτηση της ιδιότητας του Αναγνωρισμένου Εξαγωγέα.  Το παρόν κοινοποιείται στην Β8 Δ/νση του ΥΠΕΞ, η οποία παρακαλείται να το διαβιβάσει στην αρμόδια για τα τελωνεία υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ενημερώσει όλες τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας.

Επισυνάπτουμε πρόσφατη σχετική ανακοίνωσή μας προς όλα τα επιμελητήρια και τις ενώσεις επιχειρήσεων και ενημερωτικό μας σημείωμα για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ Κορέας. Το υλικό αυτό είναι ανηρτημένο και στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αθανάσιος ΚαραπέτσαςΣύμβουλος ΟΕΥ Α