Δώσε τίτλο για το άρθρο……

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 170/2021

 

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φαρμακευτικά προϊόντα)», CPV: 33600000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (26.568,48€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

2. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.