Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η τρίτη Δράση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027 αναμένεται να είναι η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο, ο προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ και θα απευθύνεται σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με στόχο την ανάπτυξη ποιοτικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της απασχόλησης, την αύξηση της εγχώριας παραγωγικής δυναμικότητας και την ενίσχυση του Ελληνικού Branding.

 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και θα διαμορφώνεται, με ακρίβεια, βάσει κλάδου:

 • Στη μεταποίηση και στον τουρισμό ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ
 • Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στο εμπόριο είτε στις υπηρεσίες ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται, αντίστοιχα, από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με το ανώτερο όριο της επιχορήγησης να είναι στις 55.000€.

 

Προϋποθέσεις ένταξης

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στη Δράση, εκτιμάται ότι θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες εταιρίες (χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση), οι οποίες θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές σε μέγεθος. Οι βασικές – τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

 

Ποσοστό Επιδότησης

Η επιχορήγηση για τις ενδιάμεσες δόσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα προβλέπεται πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους 15%, το οποίο θα καταβάλλεται βάσει της επίτευξης στόχων (Green δαπάνες) που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης καις στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (πρόσληψη προσωπικού με μισθωτή εργασία).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο Όριο Δαπάνης  

(επί του συνολικού προϋπολογισμού)

 

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίωνέως 80%
 

 

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός:

–  Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

–  Εργαστηριακός Εξοπλισμός

–  Ψηφιακός Εξοπλισμός & Λογισμικό

–  Λοιπός Εξοπλισμός

 

έως 100%

3Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)Θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση
4Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
5Τεχνικές μελέτες
6Συμβουλευτικές υπηρεσίες
7Μεταφορικά μέσα
8Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
9Έμμεσες δαπάνεςΕως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

 

Διαδικασίες Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης

Οι υποβολές αιτήσεων ένταξης στη Δράση θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Δεν θα απαιτείται η προσκόμιση/πρωτοκόλληση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης θα αναλύονται στην αναλυτική πρόσκληση που αναμένεται να δημοσιευτεί.

Επισημαίνεται ότι αναμένεται στο πλαίσιο της Δράσης να ισχύουν τα κάτωθι:

 • Δεν θα είναι επιτρεπτή ουσιώδης αλλαγή ως προς το βασικό φυσικό αντικείμενο και τη χωροθέτηση της επένδυσης.
 • Δεν θα είναι επιτρεπτή ουσιώδης αλλαγή ή διαφοροποίηση ως προς τα πρόσωπα και τα ποσοστά συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, από την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της επένδυσης.
 • Δεν θα είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου σε περισσότερες από μία εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ένταξης αναμένεται να είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης (FIFO – First In First Out). Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιείται έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής και εν συνεχεία τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα αφορούν:

 • την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων.
 • την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
 • την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου, αναφορικά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
 • τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.