Ενημέρωση σχετικά με κυκλοφορία επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο δημοσιεύθηκε σε Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας /ΥΠΑΝΕΠ

Ενημέρωση σχετικά με κυκλοφορία επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο δημοσιεύθηκε σε Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας /ΥΠΑΝΕΠ

Η Δ/νση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), στο πλαίσιο των δράσεων για την προστασία των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης καταναλωτών σε προϊόντα που ενδεχομένως μπορούν να
δημιουργήσουν προβλήματα για την υγεία τους, ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με τη διακίνηση (εισαγωγή και εμπορία) του ακόλουθου επικίνδυνου προϊόντος αποστέλλοντας συνημμένα το σχετικό Δελτίο Τύπου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) του ΥΠΑΝΕΠ.

Αφορά στο προϊόν ηλεκτρολογικού υλικού «Ηλεκτρικός παρασκευαστής Γευμάτων σε Κόκκινο χρώμα, Red Copper 5 minutes Chef – Cb» (Τύπος προϊόντος 22852Α1) (συνημμένο
https://www.ggb.gr/el/node/1998

Για το εν λόγω προϊόν εκδόθηκε η με αρ. A12/0806/19 Κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Ταχείας Ειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα Προϊόντα – Ευρωπαϊκή Πύλη Safety Gate RAPEX,
κατηγοριοποιημένη στο επίπεδο σοβαρού κινδύνου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με
τα συγκεκριμένα προϊόντα.

 

‘ Chef 7.10.2022