ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Πυλαρινού Κυριακή

Τηλ.: 2695360607

 

Επαν. ΠΚΠ ΛΑΠΑΡΟ+ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ (Ψ3Ζ94690ΒΞ-2Σ0)(22PROC011153491)