ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13%

CPV: 42416300-8

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προτίθεται να προβεί στην προμήθειακαι τοποθέτηση τριών μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών περίπου 0,65μ. για το κτίριο του Επιμελητηρίου Ημαθίας μέχρι του ποσού των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Το κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή και η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

 

Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά:

Τρία μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών περίπου 0,65μ., δύο εκ των οποίων θα τοποθετηθούν στο ισόγειο και ένα στον Α’ όροφο του κτιρίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Στο ισόγειο θα τοποθετηθεί ένα σύστημα ανύψωσης με κάθισμα και ένα σύστημα ανύψωσης με πλατφόρμα (είσοδος) και στον Α’ όροφο ένα σύστημα ανύψωσης με κάθισμα. Τα παραπάνω συστήματα ανύψωσης θα παραδοθούν τοποθετημένα, πλήρως λειτουργικά, θα πρέπει να φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σήμανση CE, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη Προσφορά

β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( Επιμελητήριο Ημαθίας, Τμήμα Οικονομικό-Διοικητικό, Δ/νση: Κεντρικής 3, Τ.Κ. 59100, Βέροια)

γ. ο τίτλος της σύμβασης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 13%)

δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).

ε. τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας)

στ. τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»

 

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η αποσφράγιση των προσφορών δηλ. η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ενιαία και θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 16/4/2021 και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132).

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ..   

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ