ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Σας στέλνουμε συνημμένα

, για ενημέρωση των μελών περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ.

πρωτ. διακήρυξης 46402/01 10 2021 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική

υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 140210 ) και κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την

προμήθεια « ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ », με εκτιμώμενη αξία 198.712,39€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία

215.584,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/11/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/11/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Σχετικά Αρχεία: