ΕΣΠΑ: 650 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Πότε έρχονται 3 νέες δράσεις

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που αφορά, κυρίως, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα στο β’ και γ’ τρίμηνο του 2023, τρεις νέες δράσεις από το ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόκειται για δράσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προ- γραμματισμό, σε 650 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις:

  • Ερευνώ – Καινοτομώ, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ
  • Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ
  • Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ

Έμφαση στις μικρομεσαίες

Σε ό,τι αφορά τη δράση Ερευνώ-Καινοτομώ, σύμφωνα με τη σχετική προδημοσίευση, βασικός στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις 4 παρεμβάσεις:

  • Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα, η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι το β’ τρίμηνο του 2023.

Οι δύο δράσεις

Οι άλλες δύο δράσεις έχουν ως στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σ’ αυτές.

Πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι το γ’ τρίμηνο του 2023.

Πηγή