Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών: Διαβούλευση για τον περιορισμό PFAS

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA) ανάρτησε προς δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2023 και για έξη μήνες (έως 25 Σεπτεμβρίου 2023) στην ιστοσελίδα του (https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration), την πρόταση περιορισμού για τα PFAS (Παράρτημα XVΙΙ του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) που αφορά την παρασκευή, χρήση και διάθεση στην αγορά υπερ- και πολύ-φθοριωμένων αλκυλίων (PFAS), ως ουσίες σε καθαρή μορφή, ως συστατικό/ά μείγματος και ως συστατικό/ά αντικειμένου, με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών και σχολίων που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη τελική έκδοσή του.

Οι ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου περιορισμού ευθυγραμμίζονται με τον ορισμό του ΟΟΣΑ για τα PFAS, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από 10000 ουσίες.

Υπενθυμίζουμε ότι η  πρόταση του περιορισμού  που κατατέθηκε τον Ιανουάριο 2023 από κοινού από τις αρμόδιες αρχές της Ολλανδίας, Γερμανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και Δανίας, προβλέπει ανώτατο αθροιστικό όριο για το σύνολο των ουσιών PFAS αλλά και για μεμονωμένες ουσίες PFAS, απαγορεύοντας στην ουσία τη χρήση τους, και προτείνει μεταβατικές διατάξεις/παρεκκλίσεις  για ορισμένους τομείς της βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοινομικές επιπτώσεις που  θα προκληθούν από την εφαρμογή ενός τόσο αυστηρού περιορισμού, καθώς και τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για αντικατάσταση των PFAS στην παραγωγική διαδικασία.

Η χρήση των PFAS συναντάται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους όπως κλωστοϋφαντουργία, πετρελαιοειδή, λιπαντικά, απορρυπαντικά, χρώματα, καλλυντικά, καθώς και στα υλικά σε επαφή με τρόφιμα (επίστρωση σκευών μαγειρικής, για παράδειγμα), στα δομικά και ηλεκτρολογικά υλικά και στις ιατροτεχνολογικές συσκευές.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας του περιορισμού, είναι σημαντικό η βιομηχανία να εντοπίσει και να περιγράψει χρήσεις  που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στις παρεκκλίσεις.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Γραφείου Στήριξης της Βιομηχανίας και των Καταναλωτών και του Τμήματος Εκτίμησης και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Βιωσιμότητας Χημικών Προϊόντων της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας όσον αφορά στην  πρόταση περιορισμού των PFAS και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της κατάθεσης σχολίων για τη δημόσια διαβούλευση. Τα σχόλια και δεδομένα που κατατίθενται στη δημόσια διαβούλευση λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης των γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) και Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) προκειμένου να ολοκληρωθεί η  τελική έκδοση του περιορισμού.

Κατά συνέπεια, η συμβολή σας κρίνεται ουσιώδης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι 23.6.2023 κατά πόσον προτίθεστε να συμμετέχετε σε  μια εκδήλωση ενημέρωσης, δια ζώσης ή διαδικτυακά,  που θα αφορά  τις εξελίξεις για τον νέο περιορισμό PFAS, η οποία  θα προτείναμε,  να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος 1-10  Ιουλίου 2023.