Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείριση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

[Η Υπ’ Αριθ. 13/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείριση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε τις λεπτομέρειες