Η Υπ’ Αριθ. 7/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού,Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης

Η Υπ’ Αριθ. 7/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού,Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης)