Η Υπ’ Αριθ. 7/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού,Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης

Η Υπ’ Αριθ. 7/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής

Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού,Σύναψης

Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής

υποστήριξης

 

Ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με

τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια

υγειονομικού υλικού (Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης) CPV: 33181000-2,

συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα οκτώ

χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρω και εβδομήντα έξι λεπτά

(78.597,76€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και

του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αριθμός Διακήρυξης: 7/2022

3. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά έγγραφα του

διαγωνισμού, θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή .pdf στη διαδικτυακή

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

4. Την απαιτούμενη από το νομικό πλαίσιο δημοσιότητα ως εξής:

α. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ.

β. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη στη

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr.

γ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον

ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

δ. Η δαπάνη δημοσίευσης επιβαρύνει τον οριστικό ανάδοχο

που θα προκύψει μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

5. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο

τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές

προδιαγραφές, στo τηλέφωνo 2310381752 Σχης (ΥΙ) Βαϊνας Ανδρέας. Ο

διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο

χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Σχετικά Αρχεία: