Καταμερισμός αρμοδιοτήτων των αρχών φυτουγειονομικού ελέγχου

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων των αρχών φυτουγειονομικού ελέγχου

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12681/352685/ 16/12/21 ΦΕΚ 5391 /21 τ Β και το 13422 / 374442/24-12-21 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, σας ενημερώνουμε ότι τα ΤΑΑΕ της Χώρας(πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) από 16/12/2021 αναλαμβάνουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. διενεργούν σε φυτά προς φύτευση, την εξέταση της παρ. 1 του άρθρου 87 του κανονισμού (ΕΕ)2031/2016 και εκδίδουν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια των άρθρων 78, 93 και 94 του ίδιου κανονισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84 αυτού.

2. Ενημερώνουν τους επαγγελματίες/υπεύθυνους επιχειρήσεων και το κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,

3. Διενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε φορτία φυτών προς φύτευση, που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα και εκδίδουν, σύμφωνα με τα άρθρα 86 έως 89 και 91 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, τα πιστοποιητικά των άρθρων 100, 101 και 102 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Σχετικά Αρχεία: