Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) (Γενική Επισκευή (Overhaul) «Τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA»)

Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) (Γενική Επισκευή (Overhaul) «Τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA»)

Σχετικά Αρχεία: