Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ).

Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ).

Αποφασίζεται η μετάθεση:

1. της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (383.494.800,00€) Σελίδα 5 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% [Διακήρυξη 06/2021], στις 10 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των εν δυνάμει συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 2. Της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στις 14 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄.