Παράταση Προθεσμίας: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (περιοχή Νάουσας)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2023 για το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» (MIS 5073390) και σε συνέχεια της παράτασης για την υποβολή των αιτήσεων που ανακοινώθηκε, έως και τις 24/03/2023, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους, ότι όσοι υπέβαλαν την αίτησή τους έως τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (03/03/2023), μπορούν να υποβάλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά είτε στην αρχική προθεσμία (δηλαδή από τις 04/03/2023 έως και τις 08/03/2023), είτε να τα αποστείλουν μετά τη λήξη της παράτασης (δηλαδή από 25/03/2023 έως και 29/03/2023). Σε κάθε περίπτωση η αίτησή τους θα θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προσοχή: Η παραπάνω συνθήκη ισχύει μόνο για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους έως την αρχική καταληκτική ημερομηνία , δηλαδή έως τις 03/03/2023. Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 03/03/2023, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση, στο διάστημα που ορίζει η 1η παράταση, δηλαδή από 25/03/2023 έως και 29/03/2023 και ώρα 14:00.

Βρείτε την πρόσκληση εδώ.