Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με διατάξεις για τη λειτουργία των καταστημάτων τις κυριακές, για το ΓΕΜΗ, για τις εταιρίες, για την προστασία των καταναλωτών κ.ά.

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπ.Ανάπτυξης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ» και ρυθμίζονται πλήθος θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:

Ι. ΜΕΡΟΣ Α’

1.Τίθεται ο σκοπός του Μέρους Α’, ήτοι η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών από εμπορικές πρακτικές που οδηγούν σε παραβίαση των δικαιωμάτων τους, μέσω της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 και επικαιροποιείται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών).(άρθρα 1- 2)

2.Προστίθενται Κεφάλαια Α’ έως Ε’ στο Όγδοο Μέρος του ν.2251/1994, σχετικά με
ι) τον τρόπο σύστασης των ενώσεων καταναλωτών,
ιι) τους φορείς που νομιμοποιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές, για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, τη διαδικασία άσκησής τους, τη χρηματοδότησή τους, την κατανομή των δικαστικών εξόδων αυτών,
ιιι) τα μέτρα για την παύση ή απαγόρευση της παράνομης συμπεριφοράς των προμηθευτών,
iv) τα μέτρα επανόρθωσης ή/και αποκατάστασης, λόγω της παράνομης συμπεριφοράς των προμηθευτών, και, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:
– στους πόρους λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις από το Δημόσιο,
– δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για αντιπροσωπευτική αγωγή με αίτημα τη λήψη μέτρου επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης,
– δεν καταβάλλουν δικαστικά έξοδα μεμονωμένοι καταναλωτές, τους οποίους αφορά αντιπροσωπευτική αγωγή για μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης, παρά μόνο σε περίπτωση κατά την οποία, τα δικαστικά έξοδα προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας συμπεριφοράς τους.(άρθρα 3-8)

3.α. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση υ.α., μεταξύ των οποίων και για:
– τις επιχορηγήσεις και παραχωρήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο προς τις ενώσεις καταναλωτών που νομιμοποιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για τη διαρθρωτική στήριξή τους και την πρόσβασή τους σε νομική βοήθεια,
– το μέγιστο ύψος των περιορισμένων τελών, που εισπράττονται από τους καταναλωτές που έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να εκπροσωπηθούν σε συγκεκριμένη αντιπροσωπευτική αγωγή για μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης από την ένωση καταναλωτών που έχει οριστεί ως νομιμοποιούμενος φορέας.

β. Τίθενται μεταβατικές, καταργούμενες διατάξεις και προστίθεται Παράρτημα ΣΙ στον ν.2251/1994.(άρθρα 9 – 12)

 

II. ΜΕΡΟΣ Β’

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση μέρους ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή σε επιμέρους πεδία, ιδίως όσον αφορά τις διαφημίσεις, τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, την προστασία των ανηλίκων και την εποπτεία της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.Καθορίζονται:
i) τα στοιχεία τα οποία οφείλουν να παρέχουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας ,
ii) οι ενέργειες των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην περίπτωση που αντιληφθούν ή ενημερωθούν ότι φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν συμμορφώνεται με τα ειδικότερα οριζόμενα,
iii) οι κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει το αρμόδιο όργανο σε περίπτωση παράβασης των σχετικών ρυθμίσεων (προβλέπεται μεταξύ άλλων χρηματικό πρόστιμο) κ.λπ. (άρθρα 13-15)

2. α. Ρυθμίζονται ζητήματα ενημέρωσης του παρατηρητηρίου τιμών «e-katanalotis», από τις οριζόμενες υπεραγορές που δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών καθώς και από οικονομικές οντότητες που πωλούν στον τελικό καταναλωτή υγρά και αέρια καύσιμα.

β. Προβλέπονται τα διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να επιβάλλει, σε περιπτώσεις παράλειψης υποβολής ή υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στις οριζόμενες υπεραγορές λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, η αρμόδια Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (άρθρα 16 και 17)

3.Αναφέρονται οι χρονικές περίοδοι εντός των οποίων επιτρέπεται να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών, η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές, καθώς και η διαδικασία έγκρισης προαιρετικής λειτουργίας τους εκτός των οριζόμενων περιόδων.
(άρθρα 18 και 19)

4. Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών (ν.2251/1994) στα εξής κατά βάση σημεία:

– εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής των γενικών όρων συναλλαγών και οι συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο νοικοκυριού και τα οποία παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συχνή και τακτική βάση στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας του καταναλωτή,

– επαναπροσδιορίζονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με την προστασία των ανήλικων καταναλωτών, ιδιαίτερα ως προς την έκθεσή τους σε προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης ή σε εθισμό στα τυχερά παίγνια. (άρθρα 20 και 21)

5.Θεσπίζεται ανώτατο ποσό για την ευθύνη του καταναλωτή λόγω βαριάς αμέλειας για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με κάθε μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής. (άρθρο 22)

6.Ορίζονται οι οργανικές μονάδες που λειτουργούν ως αρμόδιες αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού καθώς και Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή. (άρθρα 23 και 24)

7.Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών των περιφερειών (πραγματοποιούν ελέγχους και για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και προβλέπονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των σχετικών διατάξεων. (άρθρα 25 και 26)

8. α. Προστίθενται εξουσίες έρευνας στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, σχετικά με την τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

β. Ορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις (προβλέπεται μεταξύ άλλων χρηματικό πρόστιμο) σε βάρος ελεγχόμενου σε περίπτωση μη χορήγησης των αιτούμενων εγγράφων και εξηγήσεων ή σε περίπτωση παρακώλυσης του σχετικού ελέγχου. (άρθρο 27)

9.Θεσπίζονται προσωρινά μέτρα καθώς και άλλα ειδικά διοικητικά μέτρα και κυρώσεις (προβλέπεται μεταξύ άλλων χρηματικό πρόστιμο) για την αντιμετώπιση συμπεριφορών που ενέχουν άμεσο, σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο βλάβης σε βάρος των καταναλωτών. (άρθρα 28 και 29)

10. Καθορίζεται το χρονικό διάστημα παραγραφής, για τις παραβάσεις της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.
(άρθρο 30)

11. Αυστηροποιείται το ανώτατο ύψος του επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν εκδώσει περισσότερες από μια (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου στο πλαίσιο υποχρεώσεών τους, κατά τη διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. (άρθρο 31)

12. Επικαιροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων για παραβάσεις υποχρεώσεων των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος, των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κ.λπ. (άρθρα 32-37)

 

III. ΜΕΡΟΣ Γ’

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση μέρους ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παλαίωση οίνων μέσω υποθαλάσσιας πόντισης.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του υπό ψήφιση μέρους, και δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εφαρμογή των αναφερόμενων ρυθμίσεων. (άρθρα 38-40 και 49)

2. Καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας απλής χρήσης θαλάσσιου βυθού για πόντιση οίνων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η καταβολή τέλους για κάθε πόντιση από τον αιτούντα), οι περιοχές στις οποίες αυτή απαγορεύεται καθώς και η διαδικασία ταξινόμησης των οίνων ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. (άρθρα 41 και 42)

3. Προσδιορίζεται ο τρόπος πόντισης οίνων, ο ορισμός κλιμακίου για τη διενέργεια της πόντισης και προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στην οινοποιητική επιχείρηση στην περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των οριζόμενων υποχρεώσεων.(άρθρο 43)

4. Προβλέπεται ο υποθαλάσσιος έλεγχος των κλωβών με πρωτοβουλία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Παράλληλα, προβλέπεται η απαλλαγή του Δημοσίου σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των ποντισμένων οίνων εκτός εάν οι συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν με ευθύνη του και ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής φόρων σε περίπτωση κλοπής των ποντισμένων οίνων που προέρχονται από φορολογική αποθήκη. (άρθρο 44)

5. Ρυθμίζεται η ανέλκυση των προς παλαίωση οίνων, για λόγους ελέγχου της ποιότητας και εξέλιξης των οίνων ή διάθεσής τους στην αγορά για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προβλέπεται η καταβολή αντίστοιχου τέλους υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
(άρθρο 45)

6. Προβλέπονται οι υποχρεώσεις των κύριων των ποντισμένων οίνων έπειτα από τη λήξη της άδειας πόντισης καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσής τους.(άρθρο 46)

7. Ρυθμίζεται η διαδικασία σήμανσης οίνων που έχουν υποστεί υποθαλάσσια παλαίωση, καθώς και οι ενδείξεις που μπορούν να φέρουν.
(άρθρο 47)

8. Προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας και τουριστικής εκμετάλλευσης Περιφερειακών Θαλάσσιων Πάρκων Παλαίωσης Οίνων, και ορίζεται ότι το κόστος συντήρησής τους βαρύνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. (άρθρο 48)

 

IV. ΜΕΡΟΣ Δ’

Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016. Συγκεκριμένα:

α. Μετατίθεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η προθεσμία έκδοσης των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 4442/2016 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης λειτουργίας.

β. Υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 η διαδραστική ψυχαγωγική δραστηριότητα «Δωμάτια Απόδρασης (escape rooms)».

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

– Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές και το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας της προαναφερόμενης οικονομικής δραστηριότητας.
– Προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τους φορείς άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας.
– Παρέχεται στις οριζόμενες αρχές η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων κατά τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας.
– Προσδιορίζονται, ανάλογα με το είδος της παράβασης, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα σε βάρος των φορέων άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας.
– Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω προτεινόμενων ρυθμίσεων και τίθενται οι μεταβατικές διατάξεις.

γ. Τροποποιείται η έναρξη ισχύος των αναφερομένων διατάξεων του ν. 4442/2016. (άρθρα 50-55)

V. ΜΕΡΟΣ Ε’

1.Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και συγκεκριμένα:

α. Συνιστάται σε κάθε Ερευνητικό και Τεχνολογικό φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Ε.Ι.Φ.Κ.Δ.) ως συμβουλευτικό όργανο του φορέα και των οργάνων διοίκησής του. Καθορίζονται επίσης ο σκοπός λειτουργίας, η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών της καθώς και οι αρμοδιότητες της Ε.Ι.Φ.Κ.Δ.. β. Προστίθεται το Ινστιτούτο Ρομποτικής (Ι.ΡΟ.) στα Ινστιτούτα που απαρτίζουν το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης».

γ. Επανακαθορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής από τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, των εκθέσεων πεπραγμένων και αξιολόγησης της θητείας τους.

δ. Καθορίζεται το εβδομαδιαίο ωράριο παροχής υπηρεσιών του ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων του ν. 4310/2014.

ε. Προβλέπεται, ως νέα μορφή δημόσιας χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, η επιβράβευση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω παροχής της εθνικής χρηματοδότησης σε δράσεις έργων λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων ΣΑ/2, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 56-62 και 81)

2. α. Δεν αναζητούνται ελλείπουσες βεβαιώσεις πίστωσης για πράξεις εκλογής, διορισμού, εξέλιξης ή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

β. Νομιμοποιούνται οι πραγματοποιηθείσες έως την οριζόμενη ημερομηνία, δαπάνες για τις ως άνω αναφερόμενες αιτίες. (άρθρο 63)

3.Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Καταργείται η διάταξη έκδοσης π.δ. σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των ενώσεων μετόχων ανωνύμων εταιρειών.

β. Παρέχεται η δυνατότητα εξόδου εταίρου από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα κατά την οποία η διάρκειά της τρέπεται σε αόριστη, οπότε το εταιρικό μερίδιο του αποχωρούντος εταίρου εξαγοράζεται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία. (άρθρα 64-67)

4. α. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία:

– μετάπτωσης στοιχείων μητρώων ιδρυμάτων, σωματείων, επιτροπών εράνων και αστικών εταιρειών στο Μητρώο Μη Εμπορικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.),

– διαγραφής από το ΓΕ.ΜΗ. μη υπόχρεων φυσικών και νομικών προσώπων.

β.Προστίθεται:

– ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ που έχει την έδρα του στην ημεδαπή, στις προσωπικές εταιρείες που υπέχουν υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οριζόμενων – πρόσθετων – στοιχείων εμπορικής δημοσιότητας,

– η Ετερόρρυθμη Εταιρεία του ν. 4072/2012, στις κεφαλαιουχικές εταιρείες που υπέχουν υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οριζόμενων – πρόσθετων – στοιχείων εμπορικής δημοσιότητας κ.λπ.
(άρθρα 68-72)

5. α. Τροποποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τη διεξαγωγή εκλογών και την κατανομή εδρών στα Επιμελητήρια.

β. Απλοποιούνται οι διατάξεις για την εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων στα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια. (άρθρα 73 και 74)

6. Αναπροσαρμόζεται το ποσοστό τελών που καταβάλλεται υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) των επιμελητηρίων (το αποδιδόμενο ποσοστό 5% επί των τελών ορίζεται σε 4%). (άρθρο 75)

7. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, εξόδων παράστασης μηνιαίως στον Πρόεδρο και στα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου που εκπροσωπούν το οικείο Επιμελητήριο. (άρθρα 76-78)

8. Τροποποιείται η μέγιστη διάρκεια των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων από επτά (7) σε οκτώ (8) ημέρες. (άρθρο 79)

9. Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 28 του ν.4872/2021, αναφορικά με τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.Α.Π. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») στην επωφελούμενη εταιρεία, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στα ακόλουθα σημεία:

α. Οι μεταγραφές και λοιπές απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση διάσπασης του ανωτέρω κλάδου, εξαιρούνται της καταβολής και τέλους χαρτοσήμου.

Για τις ανάγκες σύνταξης της πράξης διάσπασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης.

β. Εκπίπτει φορολογικά, για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η ζημία που προκύπτει από την εισφορά του ανωτέρω κλάδου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Προβλέπεται, επίσης, για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την επωφελούμενη εταιρεία, απαλλαγή από την καταβολή πάγιων και αναλογικών συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, στο πλαίσιο της απόσχισης του ανωτέρω Κλάδου.

γ. Η σύσταση της επωφελούμενης εταιρείας, στο πλαίσιο της απόσχισης, απαλλάσσεται από:

– τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του άρθρου 17 του ν.1676/1986,

– το τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (άρθρο 17 παρ.1, του ν.3959/2011),

– τον φόρο εισοδήματος και εν γένει οποιοδήποτε άλλο φόρο, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Η απαλλαγή καλύπτει οποιονδήποτε φόρο καθώς και ενδεχόμενη μελλοντική κεφαλαιοποίηση ή διανομή της θετικής διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης κλάδου και μέχρι την ολοκλήρωσή της.
(άρθρο 80)

10. Εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με τη θητεία προσώπων που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή στον δημόσιο τομέα και έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. (άρθρο 82)

11. Ορίζεται:

– η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως η εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1925 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2019/1937 και (ΕΕ) 2020/1828 (Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές).

– ο/η Υπηρεσιακός/ή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως το αρμόδιο όργανο, για την ανάθεση και την εκτέλεση των αναφερόμενων κατηγοριών δημοσίων συμβάσεων.(άρθρα 83 και 84)

12. Ανασυστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Τυποποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας και προστίθεται ένα (1) ακόμη μέλος στη σύνθεσή του (από 15μελές γίνεται 16μελές όργανο). (άρθρο 85)

13. Παρατείνεται η θητεία του Δ.Σ. της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. (άρθρο 86)

ΠΗΓΗ