ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΟΓΩΝ

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις/εταιρίες και ταυτόχρονα μέλη του, οι οποίες ασκούν/προτίθενται να ασκήσουν εξαγωγικές δραστηριότητες σε τρίτες χώρες , ότι σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις των διατάξεων περί εξαγωγών , όποια επιχείρηση/εταιρία επιθυμεί να πραγματοποιεί εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις σε τρίτες χώρες και μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ/ανά φόρτωση, απαλλάσσεται (εάν το επιθυμεί) της εγγραφής της στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Επίσης για τις επιχειρήσεις/εταιρίες και ταυτόχρονα μέλη του Επιμελητηρίου Ημαθίας, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές η επανεξαγωγές η μεταπωλήσεις και μέχρι του ποσό των 150.000 ευρώ (συνολικά), το Επιμελητήριο Ημαθίας μπορεί να εκδώσει 3μηνη προσωρινή βεβαίωση εγγραφής, η οποία εκδίδεται μόνο μια φορά για κάθε επιχείρηση/εταιρία.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι επιχειρήσεις/εταιρίες και ταυτόχρονα μέλη του Επιμελητηρίου Ημαθίας που προτίθενται να ασχοληθούν με εξαγωγικές δραστηριότητες, θα πρέπει να έχουν καταχωρημένη την επωνυμία τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

 

> Νέος Εξαγωγικός Νόμος Αρ. Φύλλου 1092 – Τύχος Β’