Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΥπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(Α΄ 147)

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

καιΥπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ»(Α΄ 147)

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο