Οδηγίες προς πληττώμενες ιδ. Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μεταφορών και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

 

Οδηγίες προς πληττώμενες ιδ. Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μεταφορών και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΘ.Ε.Α.Σ. και το Επιμελητήριο Ημαθίας, με τον υφ.Οικονομικών κ.Απόστολο Βεσυρόπουλο, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ η οποία θα καθορίζει με λεπτομέρειες τους όρους και τις προϋποθέσεις για την οικονομική στήριξη των Πληττόμενων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, τις επιχειρήσεις Μεταφορών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που επλήγησαν από τους Ανοιξιάτικους Παγετούς του 2021.

 

Ένα από τα στοιχεία τα οποία θα απαιτηθούν για την υποβολή των αιτημάτων ενίσχυσης, θα είναι το έντυπο Ε3 της ΑΑΔΕ, συμπληρωμένο με τα απαιτούμενα στοιχεία του Πίνακα Α’, και επίσης συμπληρωμένους μόνο τους Κωδικούς 500, 520, 580 του εν λόγω εντύπου, με δεδομένα που θα προκύπτουν από τις λογιστικές εγγραφές των φορολογικών βιβλίων έκαστου φορέα. Το έντυπο Ε3 θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου και τον Λογιστή.

 

Επίσης θα συνυποβληθεί βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή ή Ελεγκτή, ο οποίος θα επιβεβαίωνει με ξεχωριστή σχετική βεβαίωσή του, τα ποσά που θα αναγράφονται στις προαναφερθέντες κωδικούς 500, 520, 580 του Εντύπου Ε3. Με μεταγενέστερες οδηγίες θα σας ενημερώσουμε πού θα αναρτηθούν.

 

Για διευκρινίσεις και ερωτήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Επιμελητήριο Ημαθίας στο email support@icci.grκαι στο email της Διεπαγγελματικής Πηρυνοκάρπων edop.greece@gmail.com

 

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας

 

Αποστολίδης Στέφανος

 

  

Ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Πηρυνοκάρπων

 

Γιαννακάκης Χρήστος