Οριστικός πίνακας επιλογής ωφελούμενων της Πράξης Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας” με κωδικό ΟΠΣ 5073401, μετά και την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, εκδίδεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ: 5073401_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΜΕΑ)