Προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελούμενων της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» με κωδικό ΟΠΣ 5073391, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ: 5073391_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1