Οριστικός πίνακας επιλογής ωφελούμενων της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5056519

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας” με κωδικό ΟΠΣ 5056519, μετά και την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, εκδίδεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ: 5056519_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ