Παράταση προθεσμίας: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων AμεΑ (περιοχή Νάουσας)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2023 για το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» (MIS 5073401) και σε συνέχεια της παράτασης για την υποβολή των αιτήσεων που ανακοινώθηκε, έως και τις 07/04/2023, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους, ότι όσοι υπέβαλαν την αίτησή τους έως τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (17/03/2023), μπορούν να υποβάλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά είτε στην αρχική προθεσμία (δηλαδή από τις 18/03/2023 έως και τις 22/03/2023), είτε να τα αποστείλουν μετά τη λήξη της παράτασης (δηλαδή από 08/04/2023 έως και 12/04/2023). Σε κάθε περίπτωση η αίτησή τους θα θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προσοχή: Η παραπάνω συνθήκη ισχύει μόνο για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους έως την αρχική καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή έως τις 17/03/2023. Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 17/03/2023, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση, στο διάστημα που ορίζει η 1η παράταση, δηλαδή από 08/04/2023 έως και 12/04/2023 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ: 5073401_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΑΜΕΑ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ 7-4-2023