Παράταση: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων (περιοχή Νάουσας)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2023 για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΝΑΟΥΣΑΣ»   ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391 και σε συνέχεια της παράτασης για την υποβολή των αιτήσεων που ανακοινώθηκε, έως και τις 09/06/2023, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους, ότι όσοι υπέβαλαν την αίτησή τους έως τη λήξη προθεσμίας της αρχικής πρόσκλησης (31/05/2023), μπορούν να υποβάλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά είτε στην αρχική προθεσμία (δηλαδή από τις 01/06/2023 έως και τις 05/06/2023), είτε να τα αποστείλουν μετά τη λήξη της παράτασης (δηλαδή από 10/06/2023 έως και 14/06/2023). Σε κάθε περίπτωση η αίτησή τους θα θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προσοχή: Η παραπάνω συνθήκη ισχύει μόνο για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους έως την καταληκτική ημερομηνία της αρχικής Πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 31/05/2023. Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 31/05/2023, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην 1η παράταση της Πρόσκλησης, στο διάστημα που ορίζει η παράταση, δηλαδή από 10/06/2023 έως και 14/06/2023 και ώρα 14:00.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 50773391_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΛΜΕΛ. ΗΜΑΘΙΑΣ_-ΠΑΡΑΤΑΣΗ 09-06-2023