Παροχή υπηρεσιών, για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (PSR/MSSR RADAR) στην θέση Καμάρα

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού & Εφοδιασμού, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών, για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (PSR/MSSR RADAR) στην θέση Καμάρα». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ