Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo
άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ