Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.ΑΠ.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δήμου Αλεξάνδρειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.ΑΠ.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας”, προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV:
73220000-0, 79415200-8.