Περίληψη της με αριθμ. 40/2021 διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Περίληψη της με αριθμ. 40/2021 διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 29358/19-07-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΣΙΟΡ1Ο-0ΘΠ) Απόφασης,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (CPV: 42512200-0, Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 115.238,93€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 07-09-2021

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 29-09-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 01-10-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 01-10-2021 και ώρα 11:00π.μ.

.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Σχετικά Αρχεία: